Gedragsregels

Gedragsregels

Vereniging IJssport Leiderdorp (VIJL) wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de schaats- en skeelersport. Bij VIJL is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen. Zie ook de pagina Vertrouwens Contact Persoon op deze website.

Stichting Schaats- en Skeelercentrum (SSCW) is de eigenaar-beheerder van de sportaccommodatie aan de Boomgaardlaan in het Weteringpark te Leiderdorp. Het verblijf in en gebruikmaking van de sportaccommodatie (bestaande uit clubhuis, skeelerbaan en overige buitenruimtes) is geheel op eigen risico. De SSCW is niet aansprakelijk voor enige (vervolg-) schade met betrekking tot lichamelijk letsel, verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen, veroorzaakt door gebruik van of verblijf op de accommodatie dan wel veroorzaakt door derden.

In en in de omgeving van de sportaccommodatie van SSCW gelden de volgende huis- en gedragsregels:

 1. Het verblijf in en gebruikmaking van deze sportaccommodatie is op eigen risico.
 2. Aanwijzingen van de beheerder dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 3. Wij behandelen elkaar met respect: gewenste en ongewenste intimiteiten en verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd.
 4. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
 5. Zich zonder geldige reden ophouden in of nabij de kleed-, was- en doucheruimten is niet toegestaan.
 6. Het gebruik en/of in bezit hebben van soft- en harddrugs is op de gehele accommodatie verboden, terwijl het nuttigen van zelf meegenomen alcoholische dranken niet is toegestaan.
 7. Roken is binnen het clubgebouw en op de accommodatie niet toegestaan; dit geldt eveneens voor het aanleggen van open vuur en/of het gebruik van brandende kaarsen en waxinelichtjes. Barbecueën is derhalve alleen toegestaan middels een elektrisch barbecue.
 8. Etenswaren en dranken mogen alleen in de horecaruimte(n) worden genuttigd.
 9. Het is de huurder en/of gebruikers van het gehuurde niet toegestaan zich zonder toestemming van de beheerder achter de bar of in de keuken van het clubgebouw te begeven, zich consumpties toe te eigenen, of die eigener beweging af te rekenen. In voorkomend geval kan de verhuurder in overleg met de huurder hierover nadere afspraken maken.
 10. Het is niet toegestaan het gehuurde met glas- en/of aardewerk te betreden, met uitzondering van de in het gehuurde aanwezige horecaruimte(n).
 11. Het is niet toegestaan muziek ten gehore te brengen, anders dan in overleg met de verhuurder. In voorkomend geval dient geluidshinder na 22.00 uur tot een minimum beperkt te worden.
 12. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de nooduitgangen en/of blusmiddelen, anders dan in geval van nood.
 13. Nooduitgangen moeten te allen tijde worden vrijgehouden van obstakels.
 14. Het is niet toegestaan rijwielen en andere vervoermiddelen in de sportaccommodatie te plaatsen en/of te gebruiken, anders dan op de daartoe aangewezen plaatsen. Uitzondering op dit artikel vormt het vervoermiddel van mindervaliden.

Reglement Seksuele intimidatie

 1. De begeleider/ trainer moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider/ trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren. Als voor trainingsdoeleinden aanraking noodzakelijk is, zal de trainer altijd vragen aan sporter of hij/zij er geen problemen mee heeft.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatie-middel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens kamp, training(stages), wedstrijden gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals bijvoorbeeld de kleedkamer of tijdens kamp de slaapzalen.
 8. De begeleider heeft de plicht, voor zover het in zijn vermogen ligt, de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik.
 9. De begeleider zal de sporter geen (in)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In de gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vereniging IJssport Leiderdorp

De Vereniging IJssport Leiderdorp (VIJL) beschikt voor haar leden over een fantastisch schaats- en skeelercomplex in het Weteringpark te Leiderdorp.

De oudste vereniging van Leiderdorp draait al ruim een eeuw op vrijwilligers en dat willen we graag zo blijven doen. Maar dat gaat nog maar net en we hebben daarom echt meer hulp nodig voor trainingen, de skeelerbaan onderhouden, het clubhuis bemensen, de website beheren, wedstrijden organiseren en bijstaan, etc. Meld je alsjeblieft aan want de huidige vrijwilligers houden het nog maar net vol!

Beheer

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram